Hãy cùng nhau hướng đến những mục tiêu mới

Đang ở nhật và sau khi về Việt Nam👷

Sau khi trở về từ Nhật Bản, “Bạn sẽ làm gì?”
Ngoài ra, nếu bạn muốn làm việc tại Nhật Bản, hãy đăng ký và đặt chỗ ngay từ bây giờ.

Đã trở lại Nhật Bản và đang ở Việt Nam cũng nên đăng ký với hiệp hội và có mục tiêu [tái làm việc tại Nhật Bản].🙍

Liên hệ trực tiếp với 《 Hiệp hội tại Nhật》 🤗

🅰️

🌟 Đào tạo nhân tài cần thiết cho việc khai thác thị trường🌟

Đào tạo tiếng Nhật cần thiết cho việc nhập quốc ở Hiệp hội các công ty Việt Nam
Nhà máy / Quản lí cửa hàng / Thương mại / v.v…

Thực tập kỹ năng
Lao dộng kỹ thuật,kỹ năng
Trao đổi nhân sự công ty liên doanh

🇻🇳Về nước

💖 Thực tập, lao động ở NhậtNhà máy / Quản lí cửahàng/Thương mại /v.v…

🅱️

💖※ Công ty với tư cách là ngân hàng nhân tài người về nước 
Hợp tác trong thương mại, việc làm với các Công ty Nhật ở Việt Nam.
Nhà máy /Quản lí cửa hàng / Thương mại /…Hỗ trợ nhân viên trong khai thác thị trường Việt Nam 

Tạo môi trường để người thực tập ở Nhật sau khi về nước có thể phát huy năng lực.
Ấp ủ và nuôi dưỡng con đường lợi nhuận chung Nhật Việt